Onder constructie

Privacy beleid

Privacyverklaring

                                                                                                                                                       Versie 01-01-2019

Senioren Praktijk Driebergen hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier
De wet verplicht coaches om een dossier aan te leggen van onze cliënten. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede begeleiding te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. De dossiers worden in papieren versie bewaard in een archiefkast achter slot en grendel. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen die als cliënt zijn aangemeld, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding
Wij hebben als coaches een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u spreken. In onze besloten intervisiegroep met collega’s maken wij onze informatie altijd anoniem. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en kinderen
Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Website www.seniorendriebergen.nl

Wij plaatsen geen cookies, registreren geen bezoekersgedrag, plaatsen geen advertenties van derden .

Als u gebruik maakt van het contactformulier komt uw informatie binnen in onze mailbox. Indien van belang voegen we een papieren afschrift van dit bericht bij in het dossier.

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met Jacqueline Koek , Engweg 78  3972 JJ Driebergen.

info@seniorendriebergen.nl

06-30574231

 

Sluit Menu